Duurzaamheid door GroenRijk Tilburg

“GroenRijk weet wat er leeft en door het inzetten van ons groenspecialisme op het gebied van kennis, inspiratie en gemak kunnen we de wereld vergroenen en daarmee aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder maken.”

 

Om onze missie kracht bij te zetten willen we toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. We hebben bijvoorbeeld 568 zonnepanelen laten plaatsen zodat wij volledig zelfvoorzienend zijn! 

Door de groei van onze webshops, is ons wagenpark en het aantal gereden kilometers ook ontzettend gegroeid. Dit willen wij graag op een duurzame manier doen, daarom tanken wij onze bussen met HVO20 van AVIA. Dit is een duurzame diesel die wordt gemaakt uit plantaardig afval, bovendien zorgt dit voor een directe CO2 reductie van 20% !

 

We hopen dat door onze kennis de zintuigen van onze klanten en ondernemers geprikkeld worden. Hoe meer mensen bezig zijn met groen, het vergroenen van hun wereld, omgeving en buurt hoe beter dit is om de natuur te beschermen en beter achter te laten. Door de klimaatverandering, welke meer wateroverlast en het verlies van biodiversiteit met zich mee brengt, willen we, samen met Tuinbranche Nederland, een actievere bijdrage hieraan leveren.

Bekijk onze video over HVO20

 

Hieronder vind je de 6 speerpunten:

1. Biodiversiteit
In een biodiverse tuin wordt meer rekening gehouden met het ‘leven’ in de tuinen. Een tuin biedt een natuurlijke habitat voor vogels, bijen en andere dieren. Op de planten in de tuincentra staat aangegeven welke goed zijn voor bijen en vlinders.  Ook hebben we nestkastjes en andere planten om meer vogels naar je tuin te lokken. Vraag er naar bij onze groenspecialisten. Zij kunnen je adviseren over een duurzame inrichting en onderhoud van de tuin.

Samen met onze branche organisatie en diverse partners, waaronder o.a. de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging worden campagnes ontwikkeld zoals “Vlinders in je tuin” en “Bijen in je tuin”.

2. Gewasbescherming
Met onze kwekers en Tuinbranche Nederland zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Toch kan het soms nodig zijn om plagen te bestrijden. Daarom geven we graag advies over de niet-chemische (biologische) methoden of het gebruik van middelen met een zo laag mogelijke milieubelasting.

Verder werken we met Stichting Natuur & Milieu (N&M), Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), certificeringsorganisaties en handelspartijen aan een gefaseerd verbod van schadelijke middelen en stimuleren sterke gewassen. Hiervoor is het plan Ambitie 3.0 “eisen en wensen gewasbescherming in de sierteelt van de tuinretail” ontwikkeld. Hierin staan de ambities omschreven:

  1. In 2022 is 60% van de gebruikte middelen in de (sier)teelt duurzaam
  2. Kwekers die leveren aan Nederlandse Retail zijn integraal met verduurzaming bezig.


We zien dat de ambitie gedeeld wordt, er diepgaand over gediscussieerd wordt en partijen nader tot elkaar komen. Ketenpartijen zullen deze ambities in werkwijzen, kwaliteitssystemen en keurmerken steeds verder helpen vormgeven. In de zomer van 2020 vindt een evaluatie plaats van de ervaringen met de uitfasering, stappen en residuen en de systeemaanpak.

2.1 Product Proof Certificaat
Om garanties te hebben dat de producten die verkocht worden in lijn zijn met deze ambitie is samenwerking met MPS, Groenkeur en Milieukeur gezocht.

Deze organisaties hebben certificaten ontwikkeld waarmee partijen in de markt elkaar garanties kunnen geven over duurzaamheid maar vooral ook over middelengebruik. Onze kwekers moeten aan één van deze erkende keurmerken deelnemen. Zo kunnen planten opgroeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Tevens zullen biologische producten in de tuincentra zichtbaar en onder de aandacht worden gebracht.

2.2 Round-up
Om onkruid te verdelgen werd vroeger Round-up gebruikt. Deze verdelger was alleen leverbaar met glyfosaat maar tegenwoordig bevat de vernieuwde Round-up geen glyfosaat meer maar werkt op basis van een actieve stof die voorkomt in de natuur, namelijk pelargonzuur. Het product is hierdoor snel biologisch afbreekbaar in de bodem. De nieuwe formule is te herkennen aan het rode etiket met onderin de vermelding “zonder glyfosaat – sans glyphosate” in onze schappen.

3. Duurzaam hout
Ons hout, zoals voor zoveel mogelijk van onze tuinmeubelen, maar ook ons printer- en folderpapier zijn afkomstig van bomen uit een duurzaam beheerd bos. Je kan dit zien aan het FSC- keurmerk welke o.a. op onze folder, het briefpapier maar ook op onze tuinmeubelen terug te vinden is.

4. Duurzaam verpakken
Om het recyclen te vergemakkelijken wordt er bij de productie van bijvoorbeeld potgrondzakken gebruik gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen. Hiermee dragen we bij aan een betere recycling van verpakkingen. Verder wordt er gekeken naar een reductie van de hoeveelheid gebruikt materiaal waaronder papier en karton.

We zijn partner van Wecycle. Samen met hen zorgen we ervoor dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen worden ingezameld en optimaal gerecycled. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 vermeden, komen schadelijke stoffen niet meer in het milieu terecht en dragen we ons steentje bij aan de terugdringing van het broeikaseffect.

Tenslotte zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om plastic trays en potten in te nemen en, zoveel mogelijk, te recyclen.

5. Exotische waterplanten
Sommige exotische waterplanten komen soms in sloten of plassen in Nederland terecht. Als ze explosief groeien gaat dit ten koste van de inheemse planten en dieren. We verkopen bij GroenRijk deze soorten uiteraard niet. We houden ons aan de Europese regels en blijven goed bijhouden dat wat wij verkopen geen overlast geeft. Waterplanten weggooien in openbaar water is niet de bedoeling. Dat wordt ook op het etiket vermeld. Onder het motto “Geen exoot in de sloot” doen we samen met Tuinbranche Nederland en de overheid mee om deze problematiek te verminderen.

6. Klimaat en energie
Doordat de klimaatverandering sneller gaat dan planten zich kunnen aanpassen verdwijnen er veel soorten en komt er meer woestijn. We kijken daarom naar maatregelen om deze klimaatverandering te verkleinen. Opvang van regenwater helpt hierbij.

Planten hebben water nodig. Door regenwater te gebruiken in plaats van drinkwater kunnen we spaarzamer zijn met ons drinkwater. Een waterbuffer kan ook bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast na een hevige regenbui. We geven graag advies over de verschillende vormen van regenwateropvang in je tuin.

 

Onze Webshops
Onze Webshops:

BBQ kopen in Tilburg

Tuincentrum Outlet  - GroenRijk Tilburg

Overkappingen in Tilburg

Tuinmeubels kopen Tilburg

OverkappingOutlet